Autorzy w grupach

Cy­taty autorów według grup.
Grupy autorów

Zaw­sze można było zna­leźć tu­taj cy­taty z książek oraz z wy­powie­dzi ludzi, którzy przeszli do his­to­rii. Lis­ta autorów jest dob­rym miej­scem, aby roz­począć podróż po zgro­madzo­nych na łamach naszej stro­ny tek­stach.

Michał Szyksznian

Michał

Auto­rem por­tretów umie­szczo­nych w ser­wi­sie jest Michał Szyksznian. Więcej in­formac­ji znaj­dziesz też na jego stro­nie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hemingway

Autorzy na literę
G H I
Aktywność

dzisiaj, 10:26kati75 sko­men­to­wał tek­st Szorstkie pal­ce strachu ry­sują [...]

dzisiaj, 10:21kati75 sko­men­to­wał tek­st Miłość wy­maga wielu wyrzeczeń [...]

dzisiaj, 10:20carolyna sko­men­to­wał tek­st *** [Sze­lest niez­nośnych nazw]

dzisiaj, 10:20carolyna sko­men­to­wał tek­st Miłość wy­maga wielu wyrzeczeń [...]

dzisiaj, 10:19kati75 sko­men­to­wał tek­st Miłość wy­maga wielu wyrzeczeń [...]

dzisiaj, 10:18carolyna sko­men­to­wał tek­st Szorstkie pal­ce strachu ry­sują [...]

dzisiaj, 10:17carolyna sko­men­to­wał tek­st Miłość wy­maga wielu wyrzeczeń [...]

dzisiaj, 10:07kati75 sko­men­to­wał tek­st Miłość wy­maga wielu wyrzeczeń [...]

dzisiaj, 10:03Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Miłość wy­maga wielu wyrzeczeń [...]

dzisiaj, 09:57kati75 sko­men­to­wał tek­st Miłość wy­maga wielu wyrzeczeń [...]