Autorzy w grupach

Cy­taty autorów według grup.
Grupy autorów

Zaw­sze można było zna­leźć tu­taj cy­taty z książek oraz z wy­powie­dzi ludzi, którzy przeszli do his­to­rii. Lis­ta autorów jest dob­rym miej­scem, aby roz­począć podróż po zgro­madzo­nych na łamach naszej stro­ny tek­stach.

Michał Szyksznian

Michał

Auto­rem por­tretów umie­szczo­nych w ser­wi­sie jest Michał Szyksznian. Więcej in­formac­ji znaj­dziesz też na jego stro­nie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Amiel

Autorzy na literę
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:32I.Anna do­dał no­wy tek­st kolejna wios­na

dzisiaj, 09:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sześćdziesiąte pier­wsze

dzisiaj, 09:06Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Przed­wiośnie

dzisiaj, 09:03Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Na każdą miłość trze­ba [...]

dzisiaj, 09:01Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]

dzisiaj, 09:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Gardenia

dzisiaj, 09:00I.Anna sko­men­to­wał tek­st *** Przed­wiośnie

dzisiaj, 09:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st zimą opa­dam wy­rosnę prze­biśniegiem już wkrótce [...]

dzisiaj, 08:59Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Zamknij na chwilę oczy [...]

dzisiaj, 08:58Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sześćdziesiąte pier­wsze