Autorzy w grupach

Cy­taty autorów według grup.
Grupy autorów

Zaw­sze można było zna­leźć tu­taj cy­taty z książek oraz z wy­powie­dzi ludzi, którzy przeszli do his­to­rii. Lis­ta autorów jest dob­rym miej­scem, aby roz­począć podróż po zgro­madzo­nych na łamach naszej stro­ny tek­stach.

Michał Szyksznian

Michał

Auto­rem por­tretów umie­szczo­nych w ser­wi­sie jest Michał Szyksznian. Więcej in­formac­ji znaj­dziesz też na jego stro­nie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Kamieńska

Autorzy na literę
J K L
Aktywność

dzisiaj, 17:44M.M. sko­men­to­wał tek­st Jak mogę tęsknić za [...]

dzisiaj, 16:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st Zapuściłym wun­sy.  

dzisiaj, 16:02Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st paździerz ce­leb­ry­ta, czu­je się [...]

dzisiaj, 13:53Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st co jeszcze zwod­nicze­go i [...]

dzisiaj, 13:46szpiek sko­men­to­wał tek­st zalożonego paździe­rza nie opuszcza [...]

dzisiaj, 13:09natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st cry

dzisiaj, 11:34Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Codziennie budzę się piękniej­sza, ale [...]

dzisiaj, 11:33Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Lubje pi­rogi.  

dzisiaj, 11:33Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Zapuściłym wun­sy.  

dzisiaj, 11:02Indygoo sko­men­to­wał tek­st Codziennie budzę się piękniej­sza, ale [...]