Autorzy w grupach

Cy­taty autorów według grup.
Grupy autorów

Zaw­sze można było zna­leźć tu­taj cy­taty z książek oraz z wy­powie­dzi ludzi, którzy przeszli do his­to­rii. Lis­ta autorów jest dob­rym miej­scem, aby roz­począć podróż po zgro­madzo­nych na łamach naszej stro­ny tek­stach.

Michał Szyksznian

Michał

Auto­rem por­tretów umie­szczo­nych w ser­wi­sie jest Michał Szyksznian. Więcej in­formac­ji znaj­dziesz też na jego stro­nie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ibsen

Autorzy na literę
H I J
Aktywność

dzisiaj, 01:32Moon G do­dał no­wy tek­st NIGDY

wczoraj, 22:06Cris sko­men­to­wał tek­st Przeważnie by­wa tak; cze­go chce­my [...]

wczoraj, 22:03Quanti18 do­dał no­wy tek­st ***

wczoraj, 22:00Cris sko­men­to­wał tek­st IKAR

wczoraj, 21:52Cris do­dał no­wy tek­st Nadal ku­leje, aż dziw [...]

wczoraj, 21:49Cris sko­men­to­wał tek­st Przeważnie by­wa tak; cze­go chce­my [...]

wczoraj, 21:34Cris do­dał no­wy tek­st Szczęśliwi którzy idą własną [...]

wczoraj, 21:33Gaia sko­men­to­wał tek­st INTER - Stre­fa za­fik­so­wana

wczoraj, 21:33Cris sko­men­to­wał tek­st O drogę do ce­lu [...]

wczoraj, 21:23Gaia sko­men­to­wał tek­st Drzewna podłoga