Autorzy w grupach

Cy­taty autorów według grup.
Grupy autorów

Zaw­sze można było zna­leźć tu­taj cy­taty z książek oraz z wy­powie­dzi ludzi, którzy przeszli do his­to­rii. Lis­ta autorów jest dob­rym miej­scem, aby roz­począć podróż po zgro­madzo­nych na łamach naszej stro­ny tek­stach.

Michał Szyksznian

Michał

Auto­rem por­tretów umie­szczo­nych w ser­wi­sie jest Michał Szyksznian. Więcej in­formac­ji znaj­dziesz też na jego stro­nie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Canetti

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 19:23RozaR do­dał no­wy tek­st Przepis na władzę

dzisiaj, 18:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st myśl o trud­nym ty­tule

dzisiaj, 18:40yestem sko­men­to­wał tek­st myśl o trud­nym ty­tule

dzisiaj, 18:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

dzisiaj, 18:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kobiety mogą być przy­jaciółka­mi [...]

dzisiaj, 18:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st myśl o trud­nym ty­tule

dzisiaj, 18:16yestem sko­men­to­wał tek­st Najbardziej tęsknię za sobą.  

dzisiaj, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Mieć w brzuchu ro­baka

dzisiaj, 18:13yestem sko­men­to­wał tek­st Szklarka

dzisiaj, 18:11yestem sko­men­to­wał tek­st Tęsknię, cza­sem który pod pal­ca­mi [...]