Autorzy w grupach

Cy­taty autorów według grup.
Grupy autorów

Zaw­sze można było zna­leźć tu­taj cy­taty z książek oraz z wy­powie­dzi ludzi, którzy przeszli do his­to­rii. Lis­ta autorów jest dob­rym miej­scem, aby roz­począć podróż po zgro­madzo­nych na łamach naszej stro­ny tek­stach.

Michał Szyksznian

Michał

Auto­rem por­tretów umie­szczo­nych w ser­wi­sie jest Michał Szyksznian. Więcej in­formac­ji znaj­dziesz też na jego stro­nie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Hitler

Autorzy na literę
G H I
Aktywność

dzisiaj, 11:54piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można być pa­nem, ale [...]

dzisiaj, 11:32wdech sko­men­to­wał tek­st miłość do ko­ta,to niedo­maga­nie al­bo [...]

dzisiaj, 11:31JaJo sko­men­to­wał tek­st pantin

dzisiaj, 11:27piórem2 sko­men­to­wał tek­st lub ból

dzisiaj, 11:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drzewa, sta­da, roz­kmi­ny

dzisiaj, 11:01Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st miłość do ko­ta,to niedo­maga­nie al­bo [...]

dzisiaj, 10:52Smurf007 sko­men­to­wał tek­st pantin

dzisiaj, 10:44JaJo sko­men­to­wał tek­st pantin

dzisiaj, 10:32Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 10:31Smurf007 sko­men­to­wał tek­st pantin