Autorzy w grupach

Cy­taty autorów według grup.
Grupy autorów

Zaw­sze można było zna­leźć tu­taj cy­taty z książek oraz z wy­powie­dzi ludzi, którzy przeszli do his­to­rii. Lis­ta autorów jest dob­rym miej­scem, aby roz­począć podróż po zgro­madzo­nych na łamach naszej stro­ny tek­stach.

Michał Szyksznian

Michał

Auto­rem por­tretów umie­szczo­nych w ser­wi­sie jest Michał Szyksznian. Więcej in­formac­ji znaj­dziesz też na jego stro­nie.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Hezjod

Autorzy na literę
G H I
Aktywność

dzisiaj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

dzisiaj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

dzisiaj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

dzisiaj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

dzisiaj, 20:01PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Serce to pes­tka wyob­raźni

dzisiaj, 20:00PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

dzisiaj, 19:49PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

dzisiaj, 19:48motylek96 sko­men­to­wał tek­st urwisko tuż nad po­laną