Autorzy w grupach

Cy­taty autorów według grup.
Grupy autorów

Zaw­sze można było zna­leźć tu­taj cy­taty z książek oraz z wy­powie­dzi ludzi, którzy przeszli do his­to­rii. Lis­ta autorów jest dob­rym miej­scem, aby roz­począć podróż po zgro­madzo­nych na łamach naszej stro­ny tek­stach.

Michał Szyksznian

Michał

Auto­rem por­tretów umie­szczo­nych w ser­wi­sie jest Michał Szyksznian. Więcej in­formac­ji znaj­dziesz też na jego stro­nie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Christie

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 20:31Żółty sko­men­to­wał tek­st Dla wielu prak­ty­ka to [...]

dzisiaj, 20:30natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:30Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 20:29natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 20:28natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zrozumienie siebie, świata i [...]

dzisiaj, 20:28Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 20:27Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:27natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 20:25natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Widzę że ba­wi Cię [...]