Autorzy w grupach

Cy­taty autorów według grup.
Grupy autorów

Zaw­sze można było zna­leźć tu­taj cy­taty z książek oraz z wy­powie­dzi ludzi, którzy przeszli do his­to­rii. Lis­ta autorów jest dob­rym miej­scem, aby roz­począć podróż po zgro­madzo­nych na łamach naszej stro­ny tek­stach.

Michał Szyksznian

Michał

Auto­rem por­tretów umie­szczo­nych w ser­wi­sie jest Michał Szyksznian. Więcej in­formac­ji znaj­dziesz też na jego stro­nie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

d'Arc

Autorzy na literę
C D E
Aktywność

dzisiaj, 13:50Si.si sko­men­to­wał tek­st Każdy krzyż skro­jony jest [...]

dzisiaj, 13:42Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Każdy krzyż skro­jony jest [...]

dzisiaj, 13:38Si.si wy­powie­dział się w wątku 101 po­mysł na ulep­sze­nie [...]

dzisiaj, 13:23har.monic sko­men­to­wał tek­st Każdy krzyż skro­jony jest [...]

dzisiaj, 13:23Adnachiel sko­men­to­wał tek­st prośba

dzisiaj, 13:21Si.si wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:17har.monic sko­men­to­wał tek­st spadła z drze­wa

dzisiaj, 13:15Si.si sko­men­to­wał tek­st prośba

dzisiaj, 13:13Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Każdy krzyż skro­jony jest [...]

dzisiaj, 13:12giulietka sko­men­to­wał tek­st list w bu­tonier­ce