Autorzy w grupach

Cy­taty autorów według grup.
Grupy autorów

Zaw­sze można było zna­leźć tu­taj cy­taty z książek oraz z wy­powie­dzi ludzi, którzy przeszli do his­to­rii. Lis­ta autorów jest dob­rym miej­scem, aby roz­począć podróż po zgro­madzo­nych na łamach naszej stro­ny tek­stach.

Michał Szyksznian

Michał

Auto­rem por­tretów umie­szczo­nych w ser­wi­sie jest Michał Szyksznian. Więcej in­formac­ji znaj­dziesz też na jego stro­nie.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Amiel

Autorzy na literę
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:29truman do­dał no­wy tek­st 26.05

dzisiaj, 07:05Lila. wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:03Lila. wy­powie­dział się w wątku Ogródeep,

dzisiaj, 06:27Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy tu i te­raz. [...] 

dzisiaj, 01:18scorpion wy­powie­dział się w wątku Ogródeep,

dzisiaj, 01:17scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 01:14scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 01:12scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 00:39angellfall do­dał no­wy tek­st Miałeś się mną opieko­wać [...]

dzisiaj, 00:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]