Autorzy w grupach

Cy­taty autorów według grup.
Grupy autorów

Zaw­sze można było zna­leźć tu­taj cy­taty z książek oraz z wy­powie­dzi ludzi, którzy przeszli do his­to­rii. Lis­ta autorów jest dob­rym miej­scem, aby roz­począć podróż po zgro­madzo­nych na łamach naszej stro­ny tek­stach.

Michał Szyksznian

Michał

Auto­rem por­tretów umie­szczo­nych w ser­wi­sie jest Michał Szyksznian. Więcej in­formac­ji znaj­dziesz też na jego stro­nie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ibsen

Autorzy na literę
H I J
Aktywność

dzisiaj, 12:36.Rodia sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 12:32.Rodia sko­men­to­wał tek­st Tyle w nas po­mady, [...]

dzisiaj, 12:31.Rodia sko­men­to­wał tek­st Jeżeli pot­ra­fisz kochać bez [...]

dzisiaj, 12:17.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zmieniłam po­dejście i ob­lodzo­ny [...]

dzisiaj, 12:15.Rodia sko­men­to­wał tek­st Piąty ko­nik u wo­zu

dzisiaj, 12:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st adoramus

dzisiaj, 12:04fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudzies­te ósme

dzisiaj, 11:31giulietka sko­men­to­wał tek­st adoramus

dzisiaj, 11:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Piąty ko­nik u wo­zu

dzisiaj, 11:19piórem2 sko­men­to­wał tek­st Mioduszki